Ro¶lina truj±ca-jagody 588 pan.22 ; kwatera IIA
004268
Juniperus communis 'Bruns' Den Ouden et Boom 1965 {Szwecja/Timm Baumsch. ok. 1930/1953}
syn.: Juniperus communis 'Obergärtner Bruns' hort.
Ja³owiec pospolity 'Bruns'
K r z e w do 3 m wysokoci, o pokroju kolumny lekko rozszerzaj±cej siź ku górze, niezbyt gźsty, niebieskawo wybarwiony. Ga³źzie czźsto wy³amuj± siź po obfitych opadach niegu. U p r .: b. mroz. (> - 29 °C). W a r t o  w i e d z i e ę : Juniperus communis i jego odmiany mog± wywo³ywaę podobne dzia³anie jak J. sabina, ale o mniejszym nasileniu. Przypadki zatruę zdarzaj± siź rzadko, g³ównie u dzieci po zjedzeniu jagód. Moæliwe s± takæe dermatozy na skutek wtarcia w skórź olejku. Szyszkojagody ja³owca znajduj± zastosowanie w medycynie jako diureticum, cholagogum, stomachicum, natomiast olejek stosowany jest zewnźtrznie. P o c h .: Szkó³ka Drzew i Krzewów „KULAS” ofiarowa³ K. Kulas - 1989.