599  pan.22 ; IIA
002463
Cotoneaster horizontalis Decne. 1877
syn.: Cotoneaster acuminata var. prostrata Hook. ex Decne., Cotoneaster davidianus hort. ex Handlos
Irga pozioma
K r z e w do 60 cm wysokoci, z poziomo lub skonie rozk³adaj±cymi siź sztywnymi ga³źziami; ga³±zki boczne u³oæone s± regularnie, dwustronnie w jednej p³aszczy¼nie (!) („szkielet ryby”). L i c i e sezonowe, ma³e do 1,2 cm d³., okr±g³awe, b³yszcz±ce, zielone, spodem nieznacznie pokryte w³oskami, jesieni± czźsto czerwone. K w i a t y w V/VI, drobne, róæowawe lub bia³e. O w o c e w IX-XII, jaskrawoczerwone, drobne, do 5 mm red., liczne. W y s t .: zach. Chiny. U p r .: zad. mroz. ( - 26 °C), w Europie od oko³o 1870 r., w Polsce od 1913 r. Gatunek ma³o wymagaj±cy co do gleby, o powolnym wzrocie, preferuje stanowiska s³oneczne. Wymaga troskliwej opieki w m³odoci, szczególnie nie lubi zachwaszczenia. Czźsto mylony z C. hjelmqvistii K.E.Flinck et B.Hylmö, który ma ³yæeczkowato wygiźte licie i mniej uporz±dkowany pokrój. Z a s t .: zwarty pokrój, oryginalne pźdy i jesienna kolorystyka lici oraz d³ugo utrzymuj±ce siź, liczne owoce. Cenny do alpinariów, na rabaty z bylinami, na okrywy oraz przy cianach, murach i ogrodzeniach (pó³pn±cze). Wymienity do jesiennych kompozycji barwnych. P o c h .: Boskoop, gie³da - 1993.