613  pan.25; kwatera A/2, IA
003828
Berberis × ottawensis 'Superba' J.D.(?)Ruys {?/Van Ruys <1943/1943}
[B. thunbergii × B. vulgaris]
syn.: Berberis thunbergii atropurpurea superba Ruys
Berberys ottawski 'Superba', syn.: Berberys ottawski odm. wspania³a
K r z e w do 2-3 m wysokoci, o d³ugich, wzniesionych pźdach, ronie silnie. L i c i e ciemnoczerwonopurpurowe z metalicznym ciemnoniebieskim, niekiedy prawie czarnym po³yskiem, na bujnych d³ugopźdach do 6 × 2 cm d³., zwykle okr±g³e, ca³obrzegie lub z niewieloma z±bkami; jesieni± karmazynowe. K w i a t y æó³te i czerwone, zebrane w baldaszki lub (i) w pźczki. O w o c e jajowate, jasnoróæowoczerwone. U p r .: mroz. ( - 29 °C), czźsto stosowany jako podk³adka do szczepień. Niekiedy B. × ottawensis 'Purpurea' (nazwa zbiorowa dla rolin o liciach purpurowych, uzyskanych z siewu) traktowany jest b³źdnie jako synonim dla B. × ottawensis 'Superba'. P o c h .: Szkó³ka Drzew i Krzewów „KULAS”, Pisarzowice - 1988, 1996.