620 pan.25 ; kwatera A/0, IIIC
008921
Celastrus orbiculatus 'Hercules'
D³awisz okr±g³olistny 'Hercules'
Bujnie p n ± c z e rosn±ce do oko³o 14 m wysokoci, klon mêski (!), zapylacz dla ¿eñskich odmian. P ê d y szaroczarne; m³ode jasnobr±zowe z szarym nalotem i jasnymi przetchlinkami. L i c i e sezonowe, zmienne: na kwitn±cych krótkopêdach odwrotnie szerokojajowate, 4 - 9 × 3 - 5,5 cm, karbowano pi³kowane, u podstawy klinowate, na wierzcho³ku z krótkim czubkiem, na d³ugopêdach wyd³u¿one, eliptyczne 5 - 8 × 3 - 4,5 cm i d³ugo zaostrzone; ogonek 1 - 1,5 cm d³; jesieni± intensywnie ¿ó³te. K w i a t y w V/VI, na tegorocznych pêdach w k±tach lici, zebrane w wiechy.
U p r .: b. mroz. (> - 29 °C). Nale¿y sadziæ wyselekcjonowane, obficie owocuj±ce okazy (+) wraz z klonami (>). Sadziæ tylko przy silnych podporach lub starszych drzewach, pamiêtaj±c, ¿e jest to silne pn±cze nazywane dawniej katem drzew, a w Niemczech morderc± drzew. P o c h .: Firma C. Esveld, Boskoop 1999.