624 pan.25 ; kwatera IVC, VIB
014198
Fraxinus pennsylvanica 'Argenteomarginata' {Niemcy/Späth 1865/1882}
syn.: Fraxinus alba argenteo marginata hort., Fraxinus alba argenteo variegata hort., Fraxinus americana
argenteo marginata
hort., Fraxinus americana argenteo variegata hort., Fraxinus argenteo variegata hort.,
Fraxinus cinerea argenteo marginata, Fraxinus cinerea argenteo variegata, Fraxinus excelsior argenteo
marginata
hort., Fraxinus pubescens alba marginata Jaeg., Fraxinus pubescens argenteo marginata, Fraxinus
pubescens argenteo variegata, Fraxinus pubescens variegata
Jesion pensylwański 'Argenteomarginata', syn.: Jesion wynios³y odm. bia³obrzega, Jesion pensylwański
odm. bia³opstra
D r z e w o do 15 m wysokoci, o w±skiej koronie i wyprostowanych do góry ga³źziach; p±czki br±zowe (!). Li c i e sezonowe, zwykle 7-listkowe, listki rozstawione w duæych odleg³ociach, wyd³uæone, d³ugozaostrzone, zniekszta³cone (!) (wygiźte, wybrzuszone, brzegi pogiźte, nierówne) bardzo nieregularnie bia³o obrzeæone i plamiste, niektóre listki ca³e bia³e lub prawie bia³e. Bia³e czź¶ci lici wraæliwe na nadmierne nas³onecznienie i czźsto w drugiej po³owie lata zasychaj± i z bliska wygl±daj± jakby by³y chore. U p r .: b. mroz. (> - 29 °C). Atrakcyjna, szczególnie wiosn±, bia³opstra odmiana jesiona, ale powoli rosn±ca i wymagaj±ca usuwania ga³±zek rewersowych z zielonymi li¶ęmi P o c h .: prawdopodobnie ze szkó³ek Spätha w Berlinie - <1928 r., pomiar w 2000 r. 14 m wys. i 110 cm obwodu; Arboretum w Wojs³awicach ofiarowa³ S. Sźktas 1989.