625 pan.25 ; kwatera IIIC, IIIG, VIB
006949
Hydrangea petiolaris Siebold et Zucc. 1840
syn.: Hydrangea anomala ssp. petiolaris (Siebold et Zucc.) E.M.McClintock 1957, Hydrangea scandens Maxim.
1867 non Ser. 1830, Hydrangea tiliaefolia, Hydrangea tiliifolia Lév.
Hortensja pn±ca
P n ± c z e (!) z czepnymi korzeniami powietrznymi (jak bluszcz), w uprawie do 10 -15 m wysokoci, w ojczy¼nie do 25 m. L i c i e szerokojajowate, 5 -10 cm d³., nagie, brzeg drobno pi³kowany, na wierzcho³ku zaostrzone, gór± ciemnozielone i b³yszcz±ce, od spodu janiejsze; jesieni± przebarwiaj± siź na æó³to. Ogonki liciowe d³ugie, do 10 -15 cm. K w i a t o s t a n y w VI-VII, p³askie, lu¼ne, do 25 cm red., po obwodzie obrzeæone bia³ymi kwiatami sterylnymi. Rozwijaj±ce siź kwiaty delikatnie pachn± brzoskwini±. W y s t .: wyspy Dalekiego Wschodu Japonia, Tajwan, Sachalin, Korea. U p r .: mroz. (- 29 °C), toleruje nawet stanowiska cieniste; pozosta³e wymagania jak hortensje. Z a s t .: wyj±tkowo cenne pn±cze, doskona³e do obsadzania róænych podpór o chropowatych powierzchniach (mury, ciany), wymienita do obsadzania wysokich pni drzew (naleæy sadzię w pewnym oddaleniu od pnia, ok. 1 m). Moæe byę sadzona bez podpór, w wiźkszych ilociach, pod koronami drzew jako rolina pokrywowa, a sadzona pojedynczo daje atrakcyjne, obficie kwitn±ce krzewy 0,5 -1,5 m wys. P o c h .: Arboretum Kórnickie Instytutu Dendrologii PAN 1996; Szkó³ki Krzewów Ozdobnych E. Pude³ek , Pisarzowice- 1989, OBUWr Wroc³aw - 1996.