634 pan.26 ; kwatera V
003609;   tetraploid
Aesculus × carnea Hayne 1821 {Francja ok. 180012}
[A. hippocastanum × A. pavia]
syn.: Aesculus hippocastanum rubicunda, Aesculus intermedia André, Aesculus pavia flore carneo, Aesculus
pavia flore roseo, Aesculus rubicunda
Loisel 1821, Pavia carnea Spach 1834, Pavia carnea superba
Kasztanowiec czerwony
D r z e w o oko³o 10 -15 (20) × 8 -12(15) m, o kulistej, gźstej koronie, pźdach nagich i nieznacznie lepkich p±czkach. L i c i e sezonowe, 8 - 15 cm d³., zwykle 5-listkowe, krótkoogonkowe lub prawie siedz±ce; grubsze, sztywniejsze, ciemniejsze i bardziej b³yszcz±ce od A. hippocastanum, jesieni± æó³tobr±zowe. K w i a t y w VI, krwistoróæowe do czerwonych; zebrane w wiechach 15 - 20 cm d³. O w o c e br±zowawe, 3-4 cm red., g³adkie (jak u A. pavia) lub z drobnymi, szcz±tkowymi kolcami. U p r .: b. mroz. (> - 29°C) i odporny na szkodnika szrotówka kasztanowiaczka. P o c h .: nn - < 1928 r., w Wojs³awicach w 2000 r. 15 m/220 cm.