78 pan.1b ; kwatera: IB, IIIE
009062
Acer negundo 'Flamingo' Bastiaanse 1976 {Holandia <1976}
[siewka A. negundo 'Variegatum']
Klon jesionolistny 'Flamingo', syn.: Klon jesionolistny odm. Flaming
Ma³e d r z e w k o lub wysoki k r z e w oko³o 4-6 m wysokoci, ronie szybko. Pźdy niebieskawobia³o nabieg³e. L i c i e sezonowe, z³oæone z 5-7 jajowatych, na szczycie zaostrzonych listków; m³ode w ca³oci lub tylko brzegiem róæowe (!), pó¼niej bledn± i staj± siź tylko pstre bia³o; niekiedy pojedyncze listki ca³kiem bia³e; osie lici i ogonki listków czerwonawe. U p r .: prawdopodobnie mroz. ( - 26 °C), odmiana wyj±tkowo barwna i ma³o wymagaj±ca w stosunku do gleby. P o c h .: Boskoop, gie³da - 1993.