PL
83  pan.:1b,5,19,24 ; kwatera: IIIF, IX, XVI, A/5a
003673 2n = 64
Carpinus betulus L. 1753
syn. Carpinus caucasia Grossh.
Grab pospolity, syn.: Grab zwyczajny
D r z e w o do 21 m wysokoci, o szerokiej, miotlastej koronie z niskim pniem, zanikaj±cym ku górze. L i c i e eliptyczne lub w±skojajowate do 10 cm d³., ostro podwójnie pi³kowane, nerwy zwykle pokryte w³oskami. D r e w n o beztwardzielowe, rozpierzch³onaczyniowe, æó³tawe lub szarobia³e, o jednolitej barwie, bardzo sprźæyste, ciźækie, twarde, trudno ³upliwe i ma³o cieralne, czźsto ze skrźtem w³ókien i niekiedy z fa³szyw± twardziel±, granice rocznych s³ojów lekko faliste. Dawniej uæywane by³o do wyrobu trzonków, drewnianych czź¶ci maszyn, suwaków i prowadnic oraz w ko³odziejstwie. W y s t .: Europa poza P³w. Iberyjskim, p³n. Anatolia, Kaukaz, p³d. wybrzeæe M. Kaspijskiego. Pospolity w ca³ej Polsce, tworzy takæe lasy mieszane (gr±dy). U p r .: b. mroz. (> - 29 °C), najlepiej ronie na glebach wieæych, æyznych i wapiennych, ¼le na suchych lub podmok³ych i zakwaszonych. Wyj±tkowo cienioznony i toleruj±cy formowanie (nie naleæy ci±ę grubszych ga³źzi na wiosnź, gdyæ „p³acze”, podobnie jak brzozy, buki, klony i winorole). Z a s t .: w ogrodnictwie od dawna stosowany na æywop³oty i szpalery. Drzewo cenne do zadrzewień krajobrazowych i ródpolnych ostoi dla zwierzyny orzeszki grabowe s± m.in. przysmakiem ptaków grubodziobów. O k a z y  n a j w i ź k s z e w Polsce: Warszawa 23/385/187, Go³uchów 20/374/206, Kowary 17/372/191, Winiowa 24/322/175 i w  o k o l i c a c h Wroc³awia Raków, gm. D³ugo³źka 24/480, Gola Wielka, gm. Twardogóra 26/400, Brzostowo, gm. Kronice 24/375, Kolźda, gm. Milicz 29/340. P o c h .: stanowisko naturalne; najwiźkszy okaz na kwaterze A/5a 21 m wys. i 280 cm obwodu (pomiar w 2000 r.).