95 pan.:1b,3 ; kwatera: IA, IIIC, VIII
002860
Juniperus procumbens (Endl.) Siebold ex Miq. 1870
syn.: Juniperus chinensis var. procumbens Endl. 1847, Juniperus chinensis 'Procumbens' Siebold 1844 non Endl.
1947, Juniperus litoralis hort. non Maxim., Juniperus pacifica Nakai non Siebold, Juniperus japonica hort. ex
Carričre, Sabina procumbens (Endl.) Iwata et Kusaka, Sabina chinensis var. procumbens (Endl.) Antoine
Ja³owiec rozes³any
Niski k r z ew o ciel±cych siź szeroko ga³źziach, do 0,5 m wysokoci, w starszym wieku wypiźtrza siź do oko³o 1 m, ronie powoli. P ź d y z bia³ym nalotem pokryte s± wy³±cznie ig³ami 3-8 mm d³., po 3 w okó³kach. I g ³ y z wierzchu sinozielone z widoczn± bruzd±, od spodu zielone lub niebieskawe, rozszerzone u podstawy i zwźæaj±ce siź ku wierzcho³kowi, s³abo odstaj±ce, wypuk³e. S z y s z k o j a g o d y kuliste, do 9 mm red.W y s t.:Japonia; obecnie znany tylko w uprawie.U p r .: mroz.( - 29 °C), ale wg RHS tylko do -12,2 °C, tolerancyjny co do gleby, wiat³oæ±dny, P o c h .: OBUWr. Wroc³aw ok. 1975, 1993; Szkó³ka Drzew i Krzewów „KULAS”, Pisarzowice ofiarowa³ K. Kulas -1988.