99 pan.:1b,2,3,21b ; kwatera: IA, IIA, VIA, IX, XIIA
002812
Rhododendron brachycarpum D.Don ex G.Don 1834 ssp. brachycarpum
Subg.Hymenanthes, Sect. Ponticum, Subsect. Pontica
syn.: Rhododendron brachycarpum D.Don ex G.Don f. normale Kitam. 1972, Rhododendron brachycarpum
D.Don ex G.Don var. roseum Koidz. 1916, Rhododendron brachycarpum D.Don ex G.Don ssp. tigerstedtii Nitz.
1970, Rhododendron fauriei Franch. var. rufescens Nakai 1927
æanecznik krótkoowocowy
K r z e w 2,0 - 2,5 m wysokoci, w ojczy¼nie do 4 m, o ³adnym, zwartym pokroju i gźstym ulistnieniu. P ź d y jednoroczne grube i jasnozielone. Wierzcho³ki m³odych pźdów pokryte bia³ymi, filcowatymi w³oskami, pó¼niej nagie. L i c i e wielosezonowe 7 - 15 × 3 - 7 cm, eliptyczne, delikatnie skórzaste, na wierzcho³ku i u podstawy zaokraglone, brzegi podwiniźte, m³ode z wierzchu pokryte delikatnymi, bia³ymi i filcowatymi w³oskami, szybko staj± siź nagie, g³adkie, jasnozielone i po³yskuj±ce; od spodu z cynobrow±, bia³± lub bia³oszar± wyció³k±; ogonek liciowy 1,5 - 2 cm d³.   K w i a t y w drugiej po³. VI, 3 cm d³. i 5 cm red., pojawiaj± siź po rozpoczźciu wzrostu pźdów i dlatego s± s³abo widoczne, nieliczne, szerokolejkowate o zmiennej barwie mietankowobia³e, bia³e z róæowym odcieniem lub kremowobia³e z jasnym róæem i zielonymi lub br±zowymi cźtkami; zebrane po 20 lub wiźcej w kuliste lub pod³uæne kwiatostany do 16 cm red. W y s t .: Korea P³d., p³n. i r. Japonia na wysokoci 850 - 2700 m. U p r .: b. mroz. (>- 29 °C). P o c h .: OB Moskwa - 1988; LZD Zielonka ofiarowa³ M. Czekalski - 1989.