Spis panoram   Mapa panoram   Wykaz ro¶lin   Spis znaków i skrótów
fot.215
104 pan.: 1b  7  8  19; kwatera: IA, IVB, IX, XVI;
003647
Mahonia aquifolium (Pursh) Nutt.
syn.: Berberis aquifolium Pursh
Mahonia pospolita
K r z e w do 1 -1,3 m rednicy, z do¶ę sztywnymi, wyprostowanymi, prawie nie rozga³źzionymi pźdami. L i c i e wielosezonowe, 6-8 cm d³., pierzaste, z³oæone z 5-9 sztywnych, b³yszcz±cych listków z kolczastymi z±bkami na brzegach; jesieni± czź¶ciowo purpurowe. K w i a t y w IV-V, æó³te, w gźstych, wyprostowanych gronach na zesz³orocznych pźdach, miododajne (ok. 44 kg z ha). O w o c e we IX, 1 cm red., granatowoczarne, z czerwonym sokiem, o duæej zawartoci witaminy C. W y s t .: zach. czź¶ę Ameryki P³n.; w Polsce niekiedy zdzicza³y. U p r .: mroz. ( - 29 °C); w czasie surowych zim przemarza, ale szybko regeneruje, dziźki zdolnoci wydawania odroli; lubi gleby lekkie, próchnicze i dostatecznie wilgotne, szczególnie pod koniec zimy i wczesn± wiosn±. Podobnie jak u innych rolin zawsze zielonych, wskazane jest przed nastaniem zimy obfite podlewanie (!). Znosi silne ocienienie i konkurencjź wysokich drzew. Wymaga os³oniźcia przed zimnymi i suchymi wiatrami. Najlepiej ronie w zach. Polsce. Z a s t .: dekoracyjny i ³adnie kwitn±cy krzew, dobry na niskie æywop³oty, w miejscach cienistych i pod koronami drzew. Ga³±zki s± powszechnie uæywane do wyrobu wieńców i wi±zanek pogrzebowych. Obok bluszczu i bukszpanu najczź¶ciej u nas spotykany krzew o liciach wielosezonowych. Niekiedy owoce uæywane s± do produkcji wina. Korzenie zawieraj± silnie barwi±cy æó³ty sok. P o c h .: OBUWr Wroc³aw - 1988; 1994, Arboretum Lene w ¦lizowie ofiarowa³ S. Sźktas - 1993; liczne samosiewy.