Spis panoram   Mapa panoram   Wykaz ro¶lin   Spis znaków i skrótów
108 pan.:1b  21a  22; kwatera IIC
002915
Rhododendron fastigiatum Franch. 1886
Subg. Rhododendron, Sect. Rhododendron, Subsect. Lapponica
syn.: Rhododendron capitatum Franch. 1885 non Maxim. 1877, Rhododendron nanum H.Lév. 1913
æanecznik wyprostowany
K r z e w niski, 0,5 - 0,9 m wysokoci, zwarty silnie wyprostowany z p ź d a m i pokrytymi tarczkami. L i c i e wielosezonowe 0,5 -1,5 × 0,5 cm, szerokoeliptyczne do jajowatych; na wierzcho³ku zaokr±glone u podstawy klinowate, obustronnie pokryte tarczkami, spodem szarobr±zowe z tarczkami skupionymi w grupy. K w i a t y w IV/V, 1 -1,5 cm d³., szerokolejkowate, lawendowe, róæowe do purpurowoniebieskich, na zewn±trz miźkko pokryte w³oskami; 10 prźcików u podstawy z miźkkimi w³oskami; zebrane na szczytach pźdów po 3 - 5, niekiedy po 1. W y s t .: Chiny p³n. i r. Yunnan na wysokoci 3400 - 4400 m; na otwartych przestrzeniach tworz± gźste dywany. U p r .: b. mroz. (> - 29 °C); piźkny krzew, ³atwy w uprawie, zalecany szczególnie do ogrodów skalnych. W a r t o  w i e d z i e ę : odkryty w 1833 r. przez francuskiego misjonarza Jeana M. Delavaya (1838 - 1895), który przez 10 lat penetrowa³ p³n.-wsch. Junnan w poszukiwaniu nowych gatunków. P o c h .: Gospodarstwo Ogrodnicze Szkó³ka Rolin Wrzosowatych St. Winiowski, Mokrzyska ofiarowa³ S. Winiowski - 1989.