Spis panoram   Mapa panoram   Wykaz ro¶lin   Spis znaków i skrótów
134 pan. 3; kwatera IIIF, VIA, XIB
006378
Photinia davidiana (Decne.) Cardot
syn.: Stranvaesia davidiana Decne., Stranvaesia davidiana Wilson, Stranvaesia undulata Decne., Stranvaesia
henryi
Diels,
Stranwesia Dawida, syn.: G³ogownik Dawida
Wyprostowany, szerokokulisty k r z e w, w uprawie 2 - 3 (4) m wysokoci, w ojczy¼nie takæe ma³e d r z e w k o 8 × 6 m, ronie do¶ę powoli. L i c i e wielosezonowe, skórzaste, b³yszcz±ce, naprzemianleg³e, do 12 × 2 - 3 cm., eliptyczne do odwrotnie lancetowatych, zaostrzone, ciemnozielone, starsze przebarwiaj± siź jesieni± na czerwono i pomarańczowo; ogonek 1 - 2 cm d³., czerwonawy. K w i a t y w VII - VIII, ma³e, bia³e; zebrane w p³askie grona 7 - 8 cm szer. O w o c e we IX - X, kuliste, jaskrawoczerwone pestkowce wielkoci grochu, czźsto utrzymuj± siź aæ do wiosny. W y s t .: zach. Chiny do 2500 m n.p.m., Wietnam. U p r .: dost. mroz. ( - 23 °C), ale wg Index of Garden Plants tylko - 12,2°C; m³ode roliny bardziej wraæliwe na niskie temperatury. Ma g³źboki, dobrze rozga³źziony system korzeniowy; ¼le znosi przesadzanie. Lubi gleby æyzne, przepuszczalne, udaje siź takæe na læejszych, i miejsca s³oneczne, pó³cieniste, os³oniźte od wiatru. Krzew ozdobny z owoców i skórzastych lici, w czasie kwitnienia chźtnie oblatywany przez liczne owady. P o c h .: Ogród Dendrologiczny w Przelewicach ofiarowa³a £. Swi³³o - 1992.