Spis panoram   Mapa panoram   Wykaz ro¶lin   Spis znaków i skrótów
160 pan.4; kwatera X
011601
Acer palmatum 'Bloodgood' {Bloodgood Nurseries} (Gr. 2a)
Klon palmowy 'Bloodgood'
Wyprostowany, w±ski k r z e w lub ma³e d r z e w k o , w Japonii osi±ga 6-7 m wysokoci, w m³odoci s³abo uga³źzione, ronie szybko. L i c i e sezonowe 6-12 cm red., od spodu b³yszcz±ce, 5(7)-klapowe, klapy u nasady najmniejsze i w±skie, ciemnopurpurowe do czarnoczerwonych, o trwa³ej barwie najciemniejszej ze wszystkich odmian; jesieni± karminowoczerwone; ogonek 5 cm d³. Owoce wyj±tkowo dekoracyjne, na d³ugich szypu³kach, z czerwonymi skrzyde³kami, które utrzymuj± siź przez d³ugi czas. U p r .: mrozoodporno¶ę niedostatecznie u nas poznana, prawdopodobnie mroz. ( - 29 °C), dotychczas w Polsce tylko w 4 kolekcjach. Bardzo wartociowa i popularna odmiana w Europie Zach. i w USA. Dosyę odporna na suszź. W m³odoci wskazane jest przycinanie pźdów w celu zagźszczenia korony. P o c h .: Boskoop, gie³da - 1994.