Spis panoram   Mapa panoram   Wykaz ro¶lin   Spis znaków i skrótów
fot.201
166  pan. 4; kwatera: IIIC, IVA;
003666
Calycanthus floridus L. 1759
syn.: Beurera florida O.Kuntze, Butneria florida Kearney, Calycanthus sterilis Walter, Calycanthus mollis Raf.
1838
Kielichowiec wonny
K r z e w 1 -3 m wysokoci, ronie powoli, m³ode pźdy i licie od spodu gźsto pokryte kutnerem i szarozielone. L i c i e sezonowe 5-12 cm d³., najwyæej 2 × d³uæsze niæ szersze. Pźdy, korzenie, licie i korowina (zw³aszcza wysuszona) wydaj± silny zapach „korzenny”, podobny do tzw. go¼dzików. K w i a t y rozwijaj± siź w VI-VII, 4-5 cm red., czerwonobr±zowe i pachn± silnie. O w o c e 5-7 cm d³., u nas raczej nie zawi±zuj± siź. W y s t .: p³n.-wsch. stany USA. U p r .: mroz. ( - 29 °C), starsze egzemplarze do¶ę wytrzyma³e na mróz, m³ode mog± przemarzaę, dlatego wskazane okrywanie na zimź we wsch. Polsce. Wymaga gleb æyznych, próchniczych, g³źbokich dostatecznie wilgotnych,. Z a s t .: krzew ma³o efektowny z pokroju, ale o oryginalnych kwiatach; cenny w kolekcjach. Interesuj±cy jako rolina do uprawy plantacyjnej z przeznaczeniem na mieszanki zapachowe. P o c h .: OB Wroc³aw - 1989, 1994.