Spis panoram   Mapa panoram   Wykaz ro¶lin   Spis znaków i skrótów
Ro¶lina truj±ca 170 pan. 4; kwatera IVA, IX
008542
Ilex glabra (L.) A.Gray 1856 f. glabra
Ostrokrzew g³adki f.typowa syn.: Ennepta myricoides Raf. 1838, Ilex angustifolia var. ligustrifolia DC. 1825, Prinos glabra L. 1753,
Winterlia glabra (L.) Moench ex K.
K r z e w dwupienny, w uprawie 1 -1,5 m wysokoci, w ojczy¼nie 3 × 3 m, kulisty, gźsty, wyprostowany. P ź d y cienkie, m³ode pokryte aksamitnymi w³oskami, czźsto tworzy liczne roz³ogi. L i c i e wielosezonowe, 2-5 × 1,5-2 cm, b³yszcz±ce, ciemnozielone, odwrotnie w±skojajowate do odwrotnie lancetowatych, ca³obrzegie lub z tźpymi z±bkami na wierzcho³ku, obustronnie nagie; zim± niekiedy czerwonopurpurowe; ogonki d³. 3-6 mm. K w i a t y w VI, bia³e, 5-8-krotne, pojedyncze lub po kilka. O w o c e kuliste, 6 -10 mm red., czarne, rzadko bia³e. W y s t .: wsch. Ameryka P³n. (Kanada, USA) na kwanych, piaszczystych lub torfowych glebach. Introdukowany w 1759 r. U p r .: w zaleænoci od pochodzenia od nie mroz. (< - 15 °C) do zad. mroz. ( - 26 °C). Gatunek wyj±tkowo cienioznony. W a r t o  w i e d z i e ę : w ojczy¼nie jest ¼ród³em dobrego, lekkiego miodu. P o c h .: Arboretum SGGW w Rogowie 1993.