Spis panoram   Mapa panoram   Wykaz ro¶lin   Spis znaków i skrótów
181 pan.:4 24; kwatera: IVA, IVB
007825
Malus 'Royalty' {W.L. Kerr 1958/1962}
syn.: Malus × purpurea 'Royalty', M. × purpurea 'Royality'
Jab³oń 'Royalty', syn. Jab³oń purpurowa 'Royalty'
K r z e w lub ma³e d r z e w k o powoli rosn±ce do 4 - 6 × 4 - 5 m wysokoci, o grubych pźdach. L i c i e sezonowe, duæe 8 - 12 cm, b³yszcz±ce, purpurowoczerwone (!), potem ciemnozielonopurpurowe; jesieni± br±zowoczerwone. K w i a t y pojedyncze, 3,5 - 4 cm szer., rubinowoczerwone, bardzo liczne, ale cze¶ę przykryta jest li¶ęmi. O w o c e wyd³uæone,1,5 cm d³., ciemnoczerwone. U p r .: b. mroz. (> - 29 °C); ma³o podatna na parcha.. P o c h .: Szkó³ka Dzieęmierów Zak³adu Dowiadczalnego PAN - 1991.