Spis panoram   Mapa panoram   Wykaz ro¶lin   Spis znaków i skrótów
198 pan 5; kwatera IB, XIB
011195
Euonymus fortunei 'Sunspot'
Trzmielina Fortune'a 'Sunspot', syn.: Trzmielina pn±ca 'Sunspot'
Niski, zwarty, ciel±cy siź k r z e w . L i c i e wielosezonowe, ma³e do 2 cm d³., eliptyczne, wyra¼nie karbowane, mocno ciemnozielone. Wzd³uæ nerwu g³ównego, od nasady licia do szczytu biegn± w±skie, nieregularne, intensywnie z³ociste przebarwienia. Na liciach m³odych plamy intensywniejsze, janiejsze i wiźksze. Szczytowe czź¶ci pźdów niekiedy ca³kiem æó³te. U p r .: do¶ę mroz. ( - 26 °C). Dobrze rosn± w miejscach os³oniźtych od wiatru i bezporedniego s³ońca oraz ocienionych. W Wojs³awicach i we Wroc³awiu zimuj± dobrze bez okrywania. Z a s t .: roliny nie ciźte zachowuj± regularny pokrój i nadaj± siź na okrywy i obwódki. Do¶ę czźsto pojawiaj± siź pźdy ca³kowicie zielone, które naleæy usuwaę. P o c h .: OBUWr Wroc³aw 1995, 1997.