Spis panoram   Mapa panoram   Wykaz ro¶lin   Spis znaków i skrótów
218 pan: 5  10  12  26; kwatera: IIIH, XIA
004469 2n = 24
Tsuga canadensis (L.) Carričre 1855
syn.: Abies americana Marsh. 1785, Abies canadensis Michx. 1803, Abies curvifolia Salisb., Abies pectinata
Poiret 1804 non Gilbbert 1792 non DC. 1805, Abies taxifolia Raf. 1829 non Jeffrey ex Gordon 1858 non Poiret
1804 non Desf. 1804, Picea canadensis Link 1841, Pinus canadensis L. 1763, Pinus americana Du Roi et
Harbk. 1772
Choina kanadyjska
D r z e w o 20 - 25 m wysokoci, w ojczy¼nie 30 m (maks. 48 m), ronie rednio szybko, jest d³ugowieczne, ma cienki pień i szerok±, stoækowat± koronź z ga³źziami w m³odym wieku lu¼no u³oæonymi, pó¼niej gźsto i ma³o regularnie. P±czki s± bardzo ma³e, pźdy bardzo cienkie, jasne, beæowe lub kremowe, pokryte dooko³a w³oskami. I g ³ y wielosezonowe róænej d³ugoci, krótkie, do 18 mm d³., końce nigdy nie wciźte, brzeg lekko pi³kowany, z wierzchu ciemnozielone z rowkiem, od spodu z dwoma szerokimi bia³ymi paskami; u³oæone dwustronnie, p³asko, od góry pojedyncze krótsze przylegaj± do pźdu i skierowane s± ku wierzcho³kowi, czźsto odwrócone doln± stron± do góry. S z y s z k i bardzo ma³e, 1,5 - 2,5 cm d³., miźkkie, zwisaj±ce, z nielicznymi ³uskami, opadaj± po wysypaniu siź nasion. Drzewo æywiczne; d r e w n o twardzielowe, bezæywiczne, jednolicie æó³tokremowe z brunatnym odcieniem, giźtkie i ³upliwe. W y s t .: wsch. Ameryka P³n. g³ównie USA. U p r .: b. mroz. (> - 29 °C), wymaga wieæych, æyznych, wilgotnych gleb, wysokiej wilgotnoci powietrza i stanowisk cienistych lub pó³cienistych. Nie znosi suszy, upa³ów i zadeptywania gleby w pobliæu korony. Toleruje ciźcie i formowanie. W uprawie w Europie od XVIII w, w Polsce od 1824 r. Najlepiej wród drzew iglastych, oprócz cisów, znosi ocienienie. Z a s t .: piźknie wygl±da sadzona pojedynczo lub w grupach w pobliæu zbiorników wodnych. Doskona³a na formowane æywop³oty i szpalery. O k a z y najwiźksze w Polsce: Brwice 16/360 (inf. od T. Bojarczuka) i w okolicach Wroc³awia: Wawrzeńczyce, gm. Mietków 30/310, 30/262, Wroc³aw 23/200. P o c h .: nn - <1928 r. (pomiar w 2000 r. kw. XIA 19/282); OBUWr. Wroc³aw - 1992.