Spis panoram   Mapa panoram   Wykaz ro¶lin   Spis znaków i skrótów
fot.125
227 pan. 5; kwatera: XIA, XIB, A/5;
007883
Hydrangea sargentiana Rehder 1911
syn.: Hydrangea aspera ssp. sargentiana (Rehder) E.M.McClintock 1956
Hortensja Sargenta
K r z e w do 2-3 m wysokoci, szeroko rozrastaj±cy siź dziźki licznym odrolom korzeniowym (!).    P ź d y sztywne, bardzo grube, nie rozga³źziaj±ce siź, m³ode szorstkie, pokryte gźsto szczeciniastymi w³oskami 2 -5 mm d³., starsze z ³uszcz±c± siź, szar± korowin±. L i c i e sezonowe, gź¶ciej skupione na końcach pźdów, duæe, do 30 cm (!), jajowate, u nasady zaokr±glone, ostro, nierówno pi³kowane, z wierzchu mniej, a od spodu gź¶ciej pokryte, bia³ymi szczeciniastymi w³oskami; jesieni± nie przebarwiaj± siź. Ogonek liciowy do 5-11 cm d³. i pokryty br±zowymi w³oskami. K w i a t o s t a n y typu wianek, w VII-VIII, 15 - 25 (30) cm red., kwiaty p³odne liczne, jasnopurpurowe, jasnofioletowe, fioletowoniebieskie, prźciki d³ugie i fioletowe; kwiaty brzegowe, sterylne 3-5 cm red., nieliczne, z³oæone z 4-5 ca³obrzegich (!), nieregularnych „p³atków”, najpierw bia³e. pó¼niej lekko liliowe, otwieraj± siź przed kwiatami p³odnymi. P o c h .: Chiny, ale tylko w zach. Hupei. U p r .: mrozoodporno¶ę zaleæna od pochodzenia, od ndost. mroz. ( - 18 °C) do zad. mroz. ( - 26 °C), ale okaz w Wojs³awicach mroz. ( - 29 °C), w uprawie od ponad 80 lat. Ze wzglźdu na wczesny rozwój lici, niekiedy cierpi od spó¼nionych, wiosennych przymrozków, ale dobrze regeneruje po obciźciu. Jak wszystkie hortensje preferuje gleby wilgotne, przepuszczalne, æyzne.    P o c h .: nn - <1928; Arboretum w Wojs³awicach - 1998, 2000.