Spis panoram   Mapa panoram   Wykaz ro¶lin   Spis znaków i skrótów
23  pan. 1a; kwatera VIA
009237
Clethra fargesii Franch.
syn.: Clethra sloumeriana K.S.Hao
Orszelina Fargesa
K r z e w w uprawie 0,5-1 m wysokoci, w ojczy¼nie 4 × 3 m, wyprostowany. L i c i e sezonowe, do 14 cm d³. jajowate do lancetowatych, ciemnozielone, zwykle nagie; jesieni± czerwone i æó³te. K w i a t y w VII-IX, 6 mm red., kubeczkowate, bia³e, pachn±ce; zebrane w ³ukowate wierzcho³kowe grona 17-25 cm d³. W y s t .: zach. i rod. Chiny. U p r .: dost. mroz. ( - 23 °C), lubi gleby æyzne, wieæe i stanowiska s³oneczne do pó³cienistych. P o c h .: Firma C. Esveld, Boskoop 1993.