Spis panoram   Mapa panoram   Wykaz ro¶lin   Spis znaków i skrótów
fot.182
244 pan. 6; kwatera; IVB, B/1;
003894 2n = 38
Magnolia sieboldii K.Koch 1853 ssp. sieboldii
syn.: Magnolia oyama Kort 1905, Magnolia parviflora Siebold et Zucc. 1845, Magnolia verecunda Koidz. 1926
Magnolia Siebolda pgat. typowy
Niewysoki, lu¼no uga³źziony k r z e w, w uprawie 2,5-4 (6) m rednicy, w ojczy¼nie niekiedy drzewo do 10 m wysokoci, o szerokiej p³askiej koronie. L i c i e sezonowe, odwrotniejajowate, 12 -15 × 9 cm , gór± ciemnozielone, od spodu niebieskawozielone i pokryte w³oskami; jesieni± æó³te. K w i a t y w VI - VII (!), rozwijaj± siź stopniowo, pachn±, lekko przewisaj± na d³ugich szypu³kach 3 - 6 cm d³., maj± kszta³t miseczki (!) 7 - 9 cm szer., tepale (9) bia³e, pylniki karminowe (!). O w o c e walcowate, 3 - 4 cm d³., lilaróæowe. W y s t .: P³w. Koreański, Japonia, wsch. Chiny - Liaoning, Anhuei, Guangxi, Guizhou, Yunnan, Sichuan. U p r .: b. mroz. (>- 29 °C), pozosta³e wymagania jak magnolie. Z a s t .: nietypowy, parasolowaty kszta³t kwiatów i pó¼ne, bardzo d³ugie kwitnienie czyni tź magnoliź wyj±tkowo atrakcyjn± i oryginaln± w kaædym ogrodzie. P o c h .: OB Phenian - 1994.