Spis panoram   Mapa panoram   Wykaz ro¶lin   Spis znaków i skrótów
253 pan.: 6  7; kwatera IVB, IVD
006961 2n = 38
Magnolia obovata Thunb. 1794
syn.: Liliodendron liliflorum Steud. 1841, Magnolia glauca Thunb. 1784, Magnolia honogi 1896, Magnolia
hoonokii
Siebold 1830, Magnolia hypoleuca Siebold et Zucc. 1845, Magnolia hypoleuca var. concolor Siebold
et Zucc. 1845, Yulania japonica var. obovata (Thunb.) P.Parm. 1896
Magnolia szerokolistna
D r z e w o w uprawie takæe wysoki k r z e w do oko³o 6 - 10 (15) m wysokoci, w ojczy¼nie do 30 m, o nisko osadzonej, szerokoroz³oæystej, s³abo uga³źzionej koronie. P źd y czerwonawe, grube, nagie; p±ki szare. L i c i e sezonowe, 20-40 × 20 cm (!), odwrotniejajowate, na wierzcho³ku krótko zaostrzone, z wierzchu jasnoszarozielone, od spodu niebieskawe, w m³odoci pokryte w³oskami; zebrane na końcach pźdów poniæej kwiatów w pozorne okó³ki. K w i a t y w VI, po listnieniu, do 10 - 15(20) cm red., silnie pachn±ce, kremowobia³e, 9 - 12 skórzastych tepali zewnźtrzne nieco krótsze róæowo zabarwione, nitki prźcików karminowoczerwone. O w o c o s t a n y pod³ugowate, 12-20 cm d³., dojrza³e szkar³atnoczerwone. W y s t .: Japonia, Kuryle. U p r .: dost. mroz. ( - 23 °C). Jedna z najpiźkniejszych magnolii wielkolistnych, obok M. macrophylla, M. officinalis i M. tripetala. W a r t o  w i e d z i e ę : opad³e duæe licie, br±zowe z metalicznym po³yskiem, po odpowiednim spreparowaniu stosowane s± do aæurowych kompozycji kwiatowych. W Japonii licie tej magnolii by³y uæywane do pakowania æywnoci. P o c h .: OB Phenian - 1994; Arboretum SGGW w Rogowie ofiarowa³ J. Tumi³owicz - 1995.