Spis panoram   Mapa panoram   Wykaz ro¶lin   Spis znaków i skrótów
fot. 166
256  pan.: 6 7; kwatera IVD;
007840
Acer tegmentosum Maxim. 1857 Sekcja Macrantha
syn.: Acer pensylvanicum ssp. tegmentosum (Max.) Wesm. 1890
Klon zielonokory
Ma³e d r z e w o , w ojczy¼nie do 15 m wysokoci, w uprawie czźsto wyprostowany krzew, ronie powoli. K o r o w i n a dekoracyjna, zielona z licznymi bia³ymi pr±ækami (!). M³ode p ź d y pocz±tkowo bia³e od nalotu (!), starsze z bia³ymi pr±ækami na zielonym tle. L i c i e sezonowe 10 - 18 cm d³., w zarysie kwadratowe lub prostok±tne, 3(5)-klapowe; klapy trójk±tne, rodkowa najwiźksza, boczne ma³e, ukone, niekiedy z dwoma ma³ymi klapkami u nasady, brzegi ostro, nierówno pi³kowane; górna strona licia ciemnozielona i g³adka, dolna bladozielona z ciemn±, gźst± siatk± nerwów; jesieni± æó³te. K w i a t y w V, ma³e, 6 - 7 mm red., æó³te, w zwisaj±cych gronach. Skrzyde³ka 3 cm d³., rozwarte prawie horyzontalnie. W y s t .: Daleki Wschód Mandæuria, p³n. czź¶ę P³w. Koreańskiego. U p r .: b. mroz. ( - 29 °C); lubi gleby æyzne, stanowiska s³oneczne i pó³cieniste. W uprawie od 1892 r., w Polsce od 1929 r. Z a s t .: bardzo dekoracyjny, zarówno ze wzglźdu na jesienne przebarwienia, ozdobne pźdy, jak i korowinź. Moæe z nim jedynie konkurowaę Acer pensylvanicum ssp. pensylvanicum i A. capillipes. P o c h .: Arboretum SGGW w Rogowie ofiarowa³ J.Tumi³owicz - 1994