Spis panoram   Mapa panoram   Wykaz ro¶lin   Spis znaków i skrótów
268 pan.:7  8; kwatera XIV
011197
Euonymus fortunei 'Silver Queen' {Niemcy ? 1892}
[sport od E. f. 'Carrierei']
Trzmielina Fortune'a 'Silver Queen',
syn.: Trzmielina pn±ca 'Silver Queen', Trzmielina pn±ca odm. Srebrna Królowa
K r z e w zwarty, wzniesiony, oko³o 1 m wysokoci, jako pó³pn±cze na podporze we Wroc³awskim Ogrodzie Botanicznym 2,0 m wys., w Anglii do 3-4 m wysokoci. L i c i e wielosezonowe, duæe, do 5 cm d³., obrzeæone szerokim, bia³okremowym lub kremowoæó³tym pasem, m³ode niekiedy ca³e kremowe. Kwiaty kremowozielone, liczne, ale róæowe owoce zawi±zuj± siź sporadycznie. U p r .: dost. mroz. ( - 23 °C). Z a s t .: jedna z naj³adniejszych i stabilnych odmian. Polecana na okrywy, obwódki i na mury oraz do uprawy w pojemnikach. £adnie prezentuj± siź takæe formy szczepione na wysokim pniu, ale powinny zimowaę starannie okryte. P o c h .: OBUWr Wroc³aw -1996.