Spis panoram   Mapa panoram   Wykaz ro¶lin   Spis znaków i skrótów
fot. 164
278 pan. 8; kwatera XV;
007873
Acer campestre L. 'Postelense' Lauche ex Schwer. 1896 {Postolin k. Milicza/R.Lauche
<1896/1896}
syn.: Acer campestre 'Postel' H.p.Kelsey i Dayton 1942
Klon polny 'Postelense', syn.: Klon polny odm. æó³tolistna
K r z e w do 3 m wysokoci lub wielopniowe d r z e w o oko³o 10(18) m wysokoci. P ± k i i ogonki liciowe czerwone. L i c i e sezonowe, pocz±tkowo z³ocistoæó³te, latem jasnozielone. O w o c e nagie (!). U p r .: b. mroz. (> - 29 °C), w Wojs³awicach 105-letni, duæy okaz o wymiarach w 2000 r. 13 m (o 5 m skrócony w 1999 r.) wysokoci i obwodzie pni 98+82+56 cm. Cenna odmiana, wymagaj±ca stanowisk s³onecznych, poniewaæ w cieniu szybko traci typowe wybarwienie. Moæe byę szczepiona (pienna). W a r t o  w i e d z i e ę : nazwa odmiany pochodzi od parku w Postolinie k. Milicza, w którym zosta³a znaleziona. P o c h .: Szkó³ka F. von Schwerin - 1897.