Spis panoram   Mapa panoram   Wykaz ro¶lin   Spis znaków i skrótów
279 pan.: 8  24; kwatera: VIA, XIIA, XIV
003593
Acer palmatum Thunb. ex Murray 1784 ssp. palmatum Sekcja Palmata, Seria Palmata
syn.: Acer formosum Carričre 1867, Acer japonicum var. polymorphum (Siebold et Zucc.) Veitch 1867, Acer
jucundum
Carričre 1867, Acer palmatum var. amabile Koidz. 1911, Acer palmatum var. coreanum Nakai 1915,
Acer palmatum var. palmatum (K.Koch) Rehder 1938, Acer palmatum var. spectabile Koidz. 1911, Acer
palmatum
var. thunbergii Pax 1886, Acer polymorphum sensu Siebold et Zucc. 1845 non Spach 1934, Acer
polymorphum
var. thunbergii (Pax) Dieck 1886
Klon palmowy pgat. typowy
K r z e w lub d r z e w o w uprawie 5 - 15 m wysokoci, o rednicy pnia do 25 - 30 cm, w ojczy¼nie 10 - 20 m wysokoci i o pniach do 50 - 60 cm red., o pźdach cienkich, nagich i g³adkich, ronie powoli. L i c i e sezonowe (4)5(7)10 × 5 -10 cm, wachlarzowate (palmowe) w zarysie okr±g³awe, 5(7)-klapowe, jasnozielone. Klapy w±skie, grubo podwójnie pi³kowane i sieczne, w róænym stopniu powcinane; ogonek 2 - 5 cm d³.; jesieni± wspaniale jaskrawoczerwone, æó³topomarańczowe. K w i a t y w V - VI, dzia³ki czerwonopurpurowe, p³atki kremowobia³e. O w o c e w IX, 1 - 2 cm d³., skrzyde³ka u³oæone pod k±tem rozwartym, niedojrza³e czźsto czerwone. Gatunek zmienny. W y s t .: Korea, Tajwan, wsch. Chiny, Japonia góry Azuma Fukushima, Shikoku, zach. Kiyshiu i Honshu na wysokoci 100 - 1100(1300) m. U p r .: w dobrych warunkach siedliskowych i ookazy o „dobrym” pochodzeniu mroz. ( - 29 °C), w m³odoci jednak wraæliwy. Nie nadaje siź do uprawy w p³n.- wsch. Polsce. Wymagania siedliskowe podobne jak róæaneczniki i azalie. O k a z y  n a j w i ź k s z e w Polsce: Ksi±æ 13,5 m wys. i 36 cm red., Rogów do 10 m wys., Wojs³awice 10 m wys. i 46+54 cm obwodu. W a r t o  w i e d z i e ę : juæ w 1882 r. w Japonii uprawiano ponad 200 odmian tego klonu. P o c h .: Japonia <1928; Arboretum w Wojs³awicach - 1991.