Spis panoram   Mapa panoram   Wykaz ro¶lin   Spis znaków i skrótów
fot.167
355 pan.13; kwatera: IIIB, IVD;
012135
Stachyurus praecox Siebold etZucc.
syn.: Stachyurus japonicus Steud.
Stachiurus wczesny
K r z e w w uprawie do 1,5 - 3 m, w ojczy¼nie do 4 × 3 m, szeroko roz³oæysty, lu¼ny, ronie szybko. P ź d y skierowane ukonie ku górze, czerwonobr±zowe, nagie i b³yszcz±ce, z wyra¼nymi janiejszymi przetchlinkami. L i c i e sezonowe, 10 - 18 cm d³., jajowate do lancetowatych, d³ugo zaostrzone, pi³kowane; u podstawy zaokr±glone, spodem b³yszcz±ce i pokryte na nerwach w³oskami, z wierzchu nagie; jesieni± ³adnie pomarańczowoæó³te do jasnobr±zowopomarańczowych. K w i a t y w III - IV, 8 mm red., dzwonkowate, æó³tozielone, zebrane w wisz±ce grona 5 - 8 cm d³., które tworz± siź juæ jesieni± poprzedniego roku (!). Owoce æó³tozielone z czerwonym rumieńcem. Wy s t .: Japonia wyspy Kyushu i Hondo. U p r .: do¶ę mroz. ( - 20,5°C). Wymagania glebowe podobne do rolin rodzaju Rhododendron. Sadzię w miejscach pó³cienistych, o szczególnie korzystnym mikroklimacie. Interesuj±cy krzew, bardzo wczenie kwitn±cy i o oryginalnych kwiatach. P o c h .: OB Kanagawa - 1993; Chiba Uniwersytet, Matsudo - 1996.