Spis panoram   Mapa panoram   Wykaz ro¶lin   Spis znaków i skrótów
36 pan.: 1a  2  3; kwatera VIA
004399
Picea sitchensis (Bong.) Carričre 1855
syn.: Abies falcata Raf. 1832, Abies menziesii (D.Don) Lindl. 1832 non Englm. 1862, Abies merkiana Fischen
1959, Abies pseudomenziesii Wender. 1851, Abies sitchensis Lindl. 1850, Picea sitchensis Trautv. et E.(?)Mey.
1856, Picea menziesii (D.Don) Carričre, Picea sitkaensis Mayr, Picea falcata (Raf.) J.V.Suringar 1927, Pinus
sitkäensis
Bong. ex Voss, Pinus sitchensis Bong. 1838
¦wierk sitkajski
D r z e w a w Polsce 35 - 40 m wysokoci i 90 cm red., w ojczy¼nie do oko³o 60 m, d³ugowieczne, ronie szybko, o koronie szerokostoækowatej i d³ugich, cienkich, szeroko rozpostartych konarach. P ź d y cienkie, bardzo jasne, g³źboko bruzdkowane; p±czki zwykle bez æywicy, stoækowate. I g ³ y wielosezonowe, bardzo w±skie, 1 - 2 cm × do 1 mm, sp³aszczone, ostre, dwubarwne, z wierzchu ciemnozielone, od spodu z dwoma w±skimi, bia³ymi paskami; u³oæone prawie promienicie, nastroszone, czasem szablasto wygiźte. S z y s z k i cylindryczne, 6 -10 cm d³., z widocznymi od strony nasady, d³ugimi, lancetowatymi ³uskami wspieraj±cymi. W y s t .: zach. Ameryka P³n., od Alaski do Kalifornii do 900 m n.p.m. U p r .: zad. mroz. ( - 26 °C) do mroz. ( - 29 °C), wymagania duæe lubi gleby wieæe, æyzne i powietrze o wysokiej wilgotnoci. W Europie Zach. gatunek lasotwórczy, najwyæszy ze wierków, u nas niekiedy przemarza i cierpi od letnich susz. Z a s t .: zalecany do sadzenia pojedynczo lub w ma³ych grupach nad duæymi zbiornikami wodnymi, tylko w Polsce Zach. P o c h .: nn - < ok. 1970