Spis panoram   Mapa panoram   Wykaz ro¶lin   Spis znaków i skrótów
PL
375 pan. 15; kwatera IIIF
004087 2n = 28
Ulmus minor Mill.
syn.: Ulmus campestris auct. non L., Ulmus campestris L. emend. Huds., Ulmus carpinifolia Gled., Ulmus
carpinifolia
Ruppius ex Suckow, Ulmus diversifolia Melville, Ulmus foliacea Gilib., Ulmus foliacea sensu
Hayek, Ulmus glabra Mill. non Huds., Ulmus minor Mill. emend Richens, Ulmus nitens Moench, Ulmus stricta
(Aiton) Lindl., Ulmus suberosa Moench
Wi±z pospolity, syn.: Wi±z polny, brzost
D r z e w o do 25 - 35(40) × 18 - 25 m, o cylindrycznej, gźstej koronie, z licznymi odrostami korzeniowymi i pźkami ga³źzi odrolowych na pniach. P ź d y cienkie, d³ugie, zwisaj±ce, zwykle nagie, czasem z narolami korkowymi. L i c i e sezonowe, zmienne w kszta³cie, odwrotniejajowate lub eliptyczne, do 10 cm d³., najszersze w rodku, podwójnie drobno pi³kowane, u nasady zwykle niesymetryczne, skórzaste, g³adkie lub w m³odoci szorstkie i b³yszcz±ce; ogonki d³ugie do 1,5 cm; m³ode licie i owoce przy nerwie g³ównym u nasady blaszki z czerwonymi lub bia³ymi gruczo³kami (!); jesieni± d³ugo zielone. D r e w n o twardzielowe, piercieniowonaczyniowe, biel w±ski æó³tawobia³y, twardziel czerwonobrunatna; rednio ciźækie, sprźæyste, trudno ³upliwe, twarde, trwa³e, trudne w obróbce, odporne na gnicie, silnie pacz±ce siź. W y s t .: p³d. i rod. Europa, p³n. Afryka, Azja Mn. i Kaukaz; w Polsce na nizinach. U p r .: b. mroz. (> - 29 °C) i ma³o wymagaj±cy, wytrzyma³y na suszź i zacienienie, ale najbardziej z krajowych wi±zów wraæliwy na „holendersk±” chorobź wi±zów (grafioza spowodowana przez grzyb Graphium ulmi). Daje liczne mieszańce z U. glabra.
Z a s t .: dawniej cenny, obecnie, do czasu uzyskania typów odpornych na chorobź, bez wiźkszego znaczenia dla zieleni. O k a z y  n a j w i ź k s z e  w Polsce: Lubno, gm. Lubiszyn 28,5/585/239, Strzelce Opolskie 28/449/190, Æyznów, gm. Strzyæów 35/442/181, Niemica, gm. Malechów 26,5/370/163 (z narolami korkowymi) i w o k o l i c a c h  W r o c ³ a w i a : Borek Strzeliński, gm. Borów 30/440, Kojźcin, gm. Borów 40/400, Zabrodzie, gm. K±ty Wroc³awskie 29/380. P o c h .: stanowisko naturalne - < 1970.