Spis panoram   Mapa panoram   Wykaz ro¶lin   Spis znaków i skrótów
380 pan. 16; kwatera , IIIC, IIIF
007084
Styrax japonicum Siebold et Zucc.
syn.: Styrax japonica Siebold et Zucc., S. japonicus Siebold et Zucc., S. serrlatum sens. Hook.f. non Roxb., S.
serrulatus
Styraks japoński, syn.: Styrak japoński
Niskie d r z e w o lub k r z e w w uprawie 3 - 5 (6) m wysokoci, w ojczy¼nie drzewo do 10 m, z cienkimi, gźsto rozga³źzionymi ga³źziami, poziomo odstaj±cymi od pnia. M³ode p źd y i licie pokryte w³oskami, pó¼niej nagie, br±zowe do czerwonobr±zowych. L i c i e sezonowe, naprzemianleg³e, eliptyczne lub jajowate, ma³e, tylko na d³ugopźdach wiźksze 3 - 5 (10) × 2 - 5 cm, zwźæone u nasady, odlegle z±bkowane, z wierzchu ciemnozielone, pó³matowe, od spodu janiejsze; jesieni± æó³te lub czerwonawe. K w i a t y w VI - VII, pachn±ce, szerokodzwonkowate, bia³e lub bia³e z delikatnym róæowym odcieniem, 5-krotne, obup³ciowe, liczne, do 2 cm red., zwisaj± po 3 - 6 na d³ugich szypu³kach. O w o c e kuliste lub jajowate pestkowce, szare, do 2 cm d³. W y s t .: górskie lasy w Japonii, p³d. Korei i rod. Chinach. Do Europy sprowadzony zosta³ w 1862 r .przez Richarda Oldhama. U p r .: zad. mroz. (- 26 °C), najbardziej mrozoodporny ze styraksów, moæe byę sadzony w najcieplejszych regionach kraju. Wymaga gleby próchniczej, wilgotnej, lekko kwanej, szybko nagrzewaj±cej siź i stanowiska s³onecznego, ciep³ego. M³ode okazy naleæy okrywaę na zimź.Zast.: atrakcyjny krzew ozdobny, o ³adnym ulistnieniu i licznych kwiatach (w czasie kwitnienia podobny nieco do Halesia); cenny w kolekcjach. P o c h .: OB Phenian ofiarowa³ Sin Sieng Czer - 1993.