Spis panoram   Mapa panoram   Wykaz ro¶lin   Spis znaków i skrótów
387 pan. 16; kwatera IIIC
008532
Thuja occidentalis 'Ohlendorffii' Beissn. 1887
{J.H. Ohlendorff ex Sons Nurs. <1887}
syn.: Thuja occidentalis ohlendorffii Beissn., Thuja occidentalis 'Ohlendorfii', Thuja occidentalis spaethii
A.P.M.Sm. ex Spaeth, Thuja occidentalis 'Späthii' hort. (b³źdnie ?)
Æywotnik zachodni 'Ohlendorffii'
Odmiana kar³owata, krzaczasta, z dwoma typami ga³±zek: m³odocianymi, igie³kowatymi, licznymi tylko w dolnej czź¶ci roliny, u nasady, na „starym drewnie” i sporadycznie w koronie, ig³y te s± miźkkie, jakby wrzosowate do 10 mm d³.; oraz sznurkowatymi, d³ugimi pźdami, s³abo rozga³źzionymi, wyprostowanymi, na przekroju 4-k±tnymi, pokrytymi cile przylegaj±cymi, drobnymi, wypuk³ymi ³uskami lub przejciowymi formami lici. Interesuj±ca odmiana w kolekcjach, jeæeli jest regularnie przycinana do oko³o 1 m wysokoci. Ma pokrój zwarty, nieregularnie kźpiasty, ga³±zki m³odociane dosyę liczne. Nie przycinana jest odmian± brzydk±, monstrualn±, miotlast±, dorastaj±c± ¶rednio do oko³o 2,5 - 3,0 m wysokoci. U p r .: b. mroz. (> - 29 °C). P o c h .: Szkó³ka Drzew i Krzewów Ozdobnych A. Końca, Zgierz ofiarowa³ A. Końca - 1994.