Spis panoram   Mapa panoram   Wykaz ro¶lin   Spis znaków i skrótów
391 pan. 16; kwatera IIIC
004318
Picea abies 'Aurea' Carričre 1855 {nn<1855}
syn.: Picea abies 'Elegantissima', Picea abies var. aurea (Carričre) Rehder, Picea elegantissima hort., Picea
excelsa
var. aurea Carričre 1855
¦wierk pospolity 'Aurea', syn.: ¦wierk pospolity odm. z³ocista
Nazwa zbiorowa dla form o m³odych ig³ach w róænym stopniu æó³to wybarwionych, w zaleænoci od typu, gleby i stanowiska, np. w miejscach s³onecznych s± jaskrawoæó³te. W po³owie lata ig³y trac± æó³tawe zabarwienie i staj± siź zielone. Drzewa rosn± powoli i osi±gaj± do 10 m wysokoci. Odmiany podobne: P. abies 'Finedonensis' i P. a. 'Aurescens' {USA 1920}. U p r .: b. mroz. (> - 29 °C). P o c h .: Szkó³ka Krzewów E. Pude³ek, Pisarzowice - 1989.