Spis panoram   Mapa panoram   Wykaz ro¶lin   Spis znaków i skrótów
397 pan. 16; kwatera IIIC
004464
Thuja plicata 'Zebrina' Dallim. et A.B.(?)Jacks. 1923 {nn <1868}
syn.: Thuja gigantea albomaculata Beissn. 1902, Thuja gigantea aureo-variegata Beissn.1891, Thuja lobbii
aurea
Sénéclauze 1868, Thuja lobbii aureo-variegata hort., Thuja plicata 'Aureovariegata', Thuja plicata
zebrina
Dallim. et A.B.(?)Jacks. 1923
Æywotnik olbrzymi 'Zebrina'
D r z e w o 12 - 15 × 3 - 4 m, szerokostoækowe, o nieco lu¼nym pokroju, ronie szybko. £uski b³yszcz±ce, bez wyra¼nego bia³ego nalotu, z poprzecznymi æó³tymi paskami, pó¼niej prawie bia³ymi. U p r .: zad. mroz. ( - 26 °C), jednak mniej odporna na mrozy od T. occidentalis i ma od niej wiźksze wymagania pod wzglźdem wilgotnoci powietrza i gleby. P o c h .: Szkó³ka Drzew i Krzewów „KULAS”, Pisarzowice ofiarowa³ K. Kulas - 1989.