Spis panoram   Mapa panoram   Wykaz ro¶lin   Spis znaków i skrótów
405 pan. 16; kwatera IIIC
006894
Thuja occidentalis 'Aurescens' Browicz ex Buga³a 1955
{A. Wróblewski/Szk. Kórnickie 1932/1950}
[mut. Thuja occidentalis 'Aurea']
syn.: Thuja occidentalis f. aurescens Wróbl. ex Browicz et Buga³a 1955, Thuja occidentalis 'Polish Gold' hort.
Æywotnik zachodni 'Aurescens'
D r z e w o do 15 - 20 m, o pokroju prawie kolumnowym lub w±skostoækowatym, zabarwione z³ocistoæó³to, zw³aszcza w okresie wiosennym. P ź d y przewodnie sp³aszczone, z ³uskami bez wyra¼nego bia³ego nalotu, pachn±ce. S z y s z k i 8 - 12 mm d³., z 4 - 5 parami ³usek. Odmiana bardzo podobna do T. occidentalis 'Lutea' {Veitch <1881}. U p r .: b. mroz. (> - 29 °C). P o c h .: ofiarowa³ Zwi±zek Szkó³karzy Polskich - 1999.