Spis panoram   Mapa panoram   Wykaz ro¶lin   Spis znaków i skrótów
407 pan. 16; kwatera IIIC
004462
Thuja 'Jan' Król 1981 {J. Król/Szk. Kórnickie 1964/1981} (Gr. Plicatoides)
[siewka z T. plicata]
syn.: Thuja plicata 'Kórnik I', Thuja × plicatoides 'Jan'
Æywotnik 'Jan', syn.: Æywotnik nibyolbrzymi 'Jan', Æywotnik olbrzymi 'Kórnik I'
Wed³ug hodowcy: „Tworzy formź kolumnow±” o zwartym i gźstym pokroju. Wzrost jego jest o po³owź wolniejszy od æywotnika olbrzymiego. M³ode ³uskowate ig³y s± z³otoæó³te. W okresie zimowym przebarwiaj± siź na kolor jasnobrunatny. U p r .: b. mroz. (> - 29 °C); we Wroc³awiu przetrwa³ bez wiźkszych szkód surow± zimź 1986/87 r., z temperatur± - 34 °C przy gruncie.
P o c h .: Szkó³ki Zak³adu Dowiadczalnego PAN w Kórniku ofiarowa³ hodowca - 1988.