Spis panoram   Mapa panoram   Wykaz ro¶lin   Spis znaków i skrótów
409 pan.16; kwatera IIIG
006891 2n = 22
Juniperus virginiana L. 1753
syn.: Juniperus arborescens Moench 1794, Juniperus caroliniana Mill. 1768, Juniperus foetida virginiana
Spach 1842, Sabina virginiana Antoine 1867
Ja³owiec wirginijski
D r z e w o w ojczy¼nie 15-30 × 5-8 m o zmiennym pokroju korony, od kolumnowej do szerokostoækowatej, ronie wolno. K o r a czerwonobr±zowa, ³uszczy siź wzd³uæ d³ugimi pasami. D r e w n o intensywnie winiowoczerwone o silnym, æywicznym aromacie. P źd y 4- kanciaste, cienkie. Li c i e dwupostaciowe, wielosezonowe; ig³y 12 × 1 m zebrane s± po 2-3 w okó³kach oraz ³uski z wierzchu szarozielone, od spodu zielone. K w i a t y 1- lub 2-pienne. S z y s z k o j a g o d y jajowate do owalnych, 6-8 × 4-5 mm, ciemnoniebieskie do br±zowofioletowych, pokryte s± woskowym nalotem. Dojrzewaj± jesieni± pierwszego roku i zawieraj± 2, rzadko 1 lub 3-4 nasiona. W y s t .: wsch. tereny USA - od Zatoki Hudsona na p³n. do Zatoki Meksykańskiej na p³d. U p r .: gatunek b. mroz. (>-29 °C), ma³o wymagaj±cy w stosunku do gleby, wytrzyma³y na suszź, wymaga stanowisk s³onecznych. W a r t o  w i e d z i e ę : drewno wykorzystywane jest, m.in. do produkcji o³ówków i ma charakterystyczny pieprzowy zapach. P o c h .: The Morton Arboretum - 1999.