Spis panoram   Mapa panoram   Wykaz ro¶lin   Spis znaków i skrótów
fot.188
412   pan.:16 ; kwatera IVF;
004166
Abies koreana E.H.Wilson 1920
syn.: Abies nephrolepis Nakai 1914 non (Trautv.) Maxim. 1866, Abies veitchii J.Vilm. 1920
Jod³a koreańska
D r z e w o do 8 - 10 m wysokoci, w ojczy¼nie 15 m, ronie powoli, rozdzielnop³ciowe, jednopienne, o gźstej, pó¼niej szerokostoækowatej koronie, w m³odoci z trudnoci± wykszta³ca przewodnik. P±czki dobrze widoczne, w zimie pokryte w ca³oci bia³±, zakrzep³± æywic±. P ź d y jasne, kremowe, æó³tawe lub bia³e. I g ³ y wielosezonowe , krótkie 12 cm × 2,0 - 2,5 mm), z wierzchu ciemnozielone, b³yszcz±ce, od spodu kredowobia³e na ca³ej powierzchni; u³oæone do¶ę lu¼no, równomiernie nastroszone do promienistych, bez przedzia³u V. S z y s z k i 4 - 7 cm d³., liczne nawet u m³odych rolin, przed dojrzeniem niebieskawe lub fioletowe z nieznacznie widocznymi i odgiźtymi ³uskami okrywowymi. W y s t .: góry P³w. Koreańskiego na wysokoci 1000 - 1800 m. U p r .: wymaga æyznych i dostatecznie wilgotnych gleb oraz miejsc os³oniźtych; mroz. ( - 29 °C). £atwo tworzy mieszańce z Abies veitchii. W uprawie w Europie od 1908 r., w Polsce od 1929 r. Z a s t .: bardzo wartociowy gatunek dla terenów miejskich, ze wzglźdu na powolny wzrost i atrakcyjne, liczne szyszki juæ na drzewkach 8 - 10-letnich (wysokoci 1,5 - 2 m).   P o c h .: OBPAN Warszawa-Powsin ofiarowa³ A. Marczewski - 1995.