Spis panoram   Mapa panoram   Wykaz ro¶lin   Spis znaków i skrótów
fot.147
437 pan. 17; kwatera IIIF;
009234
Platanus orientalis L. 1753
Platan wschodni
D r z e w a d³ugowieczne, w ojczy¼nie do 15 - 25(30) m wysokoci, o szerokokulistej koronie, osadzonej na niskim i grubym pniu. Okazy rosn±ce swobodnie s± szersze niæ wyæsze. K o r o w i n a nie tak dekoracyjna jak u platana klonolistnego szara, br±zowoszara lub zielonkawoszara, ³uszcz±ca siź duæymi p³atami w ojczy¼nie, w Europie drobnymi. L i c i e sezonowe, do 20 × 25 cm, z±bkowane lub ca³obrzegie, d³oniasto 5 - 7-klapowe, klapy g³źboko wcinane do ½ blaszki liciowej, klapy rodkowe 11-13 × 3 - 3,5 cm, klapy dolne wyra¼nie krótsze, nerwy od spodu jasnobr±zowo omszone, dolna strona licia janiejsza, przewaænie naga (m³ode pokryte br±zowymi w³oskami), górna z po³yskiem; ogonek liciowy omszony. Owocem s± orzeszki zebrane w kuliste, „kolczaste” g³ówki 2,5 cm red., osadzone po (2)3 - 4(6) (waæna cecha!) na wspólnej szypu³ce. W y s t .: w dolinach rzek i strumieni w p³d.-wsch. Europie i zach. Azji, aæ po Himalaje. U p r .: do¶ę mroz. ( - 20,5 °C); m³ode roliny wymagaj± os³ony na zimź, ale i starsze w surowe zimy bywaj± uszkadzane. Z a s t .: duæe znaczenie dla terenów zieleni ma, w Polsce najczź¶ciej uprawiany, mieszaniec platana zachodniego i wschodniego - platan klonolistny P. × hispanica 'Acerifolia' (syn. P. × acerifolia Willd.), który ronie szybciej, jest wiźkszy i bardziej mrozoodporny, ale jest coraz czź¶ciej poraæany przez plamisto¶ę nerwozbieæn± chorobź grzybow± atakuj±c± m³ode licie, które na wiosnź zwijaj± siź i zasychaj±, a na pniu pojawiaj± siź wycieki. P o c h .: Paryæ ofiarowa³ J. Piórecki - 1990.