Spis panoram   Mapa panoram   Wykaz ro¶lin   Spis znaków i skrótów
479 pan.: 18  19  25; kwatera IIIE, A/2
011539
Spiraea 'Golden Princess' {P. Catt/Bressingham Gardens <1985/1985}
[S. japonica 'Little Princess' × S. japonica 'Goldflame']
syn.: Spiraea japonica 'Golden Princess', Spiraea × bumalda 'Golden Princess'
Tawu³a 'Golden Princess'
K r z e w do 50 cm wysokoci, o gźstym pokroju, p ź d a c h sztywnych, wyprostowanych, br±zowych. L i c i e sezonowe, ma³e, 1 - 3 cm d³., æó³te, wiosn± br±zowopomarańczowe, czerwieniej±ce jesieni±. U p r .: mroz. ( - 29 °C), doskona³a na niskie æywop³oty i na okrywy, szczególnie w ogrodach przydomowych; wraæliwa na m±czniaka, dlatego wskazane stanowiska s³oneczne. P o c h .: Szkó³ka Drzew i Krzewów „KULAS”, Pisarzowice - 1995, 1996.