Spis panoram   Mapa panoram   Wykaz ro¶lin   Spis znaków i skrótów
482 pan.: 18  19; kwatera IIIE
008767
Robinia pseudoacacia 'Frisia' {W. Jansen 1935}
Robinia bia³a 'Frisia'
Niewysokie d r z ewo 8 - 10 (15) × 5 - 8 m, podobne do gatunku, ale o wźæszej, lu¼nej koronie i l i c i a c h m³odych intensywnie z³ocistoæó³tych, pó¼niej æó³tych. W m³odoci ronie szybko. P ź d y jasnobr±zowe z winnoczerwonymi cierniami. U p r .: b. mroz. (> - 29 °C); wymaga stanowisk s³onecznych os³oniźtych od wiatru. Odmiana cenna do kompozycji barwnych, szczególnie z rolinami purpurowymi. P o c h .: Boskoop, gie³da - 1993.