Spis panoram   Mapa panoram   Wykaz ro¶lin   Spis znaków i skrótów
483 pan.18  19  20  23 ; kwatera: IIIE, IIIG
004159
Abies × arnoldiana Nitz.
[A. koreana × A. veitchii]
Jod³a Arnolda.
D r z e w o do 20 m wysokoci, d³ugowieczne, ronie szybko, rozdzielnop³ciowe, jednopienne, o konarach skonie odstaj±cych, u³oæonych w regularnych okó³kach. P źd y szare, ± pokryte w³oskami; p±czki mocno oæywicowane. I g ³ y wielosezonowe, 2 - 3 × 0,2 - 0,3 cm, rozszerzaj±ce siź nieznacznie ku końcom, z kredowobia³ymi paskami od spodu; u³oæone z przedzia³em V i skierowane ku przodowi. S z y s z k i 5 - 7 cm wysokoci i 2,5 cm red., przed dojrzeniem fioletowobr±zowe do szarobr±zowych; ³uski wspieraj±ce w róænym stopniu wystaj±ce i odwiniźte.    U p r .: jak inne jod³y; mroz. ( - 29 °C). P o c h .: Arboretum Kórnickie Instytutu Dendrologii PAN ofiarowali W. Buga³a i T. Bojarczuk ok.- 1970.