Spis panoram   Mapa panoram   Wykaz ro¶lin   Spis znaków i skrótów
486 pan.18  19  23; kwatera IIIE
004454
Thuja occidentalis 'Hoseri' (Wróbl.) Szuszka 1956
{A. Wróblewski/Szk. Fredrów 1927/1938}
[siewka z Thuja occidentalis 'Globosa']
syn.: Thuja occidentalis pygmaea Wróbl. ex Browicz et Buga³a 1958, Thuja occidentalis 'Pygmaea' hort.
Æywotnik zachodni 'Hoseri'
Odmiana kar³owata 50 - 70 cm wysokoci i do 130 cm red., regularnie kulista, z ma³ymi, nieco rozwichrzonymi, wachlarzykowatymi rozga³źzieniami. M³ode okazy s± wyj±tkowo gźste, zwarte, starsze „rozpadaj± siź. Podobne do niej s± inne kar³owate, kuliste odmiany, np.: T. occidentalis 'Little Dorrit' {Przedpe³ski ?}, 'Globosa Compacta' Beissn. 1891, 'Danica' {A.R. Jensen 1948 r.}, 'Hetz Midget' {Fairview Nurs. oko³o 1929 r.}, 'Little Champion' {McConnel Nur. oko³o 1935 r.}. U p r .: b. mroz. (> - 29 °C); atrakcyjna do przydomowych i skalnych ogrodów. P o c h .: ofiarowa³ Zwi±zek Szkó³karzy Polskich - 1999.