Spis panoram   Mapa panoram   Wykaz ro¶lin   Spis znaków i skrótów
endemit
489 pan.:18  20; kwatera IIIE
003682
Catalpa ovata G.Don 1837?
syn.: Catalpa henryi Dode; Catalpa kaempferi Siebold et Zucc. 1846, Bignonia Catalpa Thunb. 1784
non L. 1753
Surmia æó³tokwiatowa
D r z e w o w uprawie 7 -10 m wysokoci, w ojczy¼nie 10 -15 m, z szerok± koron±. P źd y lepkie, pokryte gruczo³kowatymi w³oskami lub nagie. L i c i e sezonowe 10 -15(25) cm d³., jajowate z 3 wyra¼nymi i krótko zaostrzonymi klapami, m³ode czarniawoczerwone, pó¼niej jasnozielone, z wierzchu aksamitne w dotyku, matowe, z ciemnymi winiowymi plamami u nasady, od spodu nerw g³ówny czasem pokryty w³oskami; m³ode ogonki lepkie, pó¼niej od góry winiowe. K w i a t y w VI -VII, 2-3 cm red., lekko pachn±ce, bia³e z æó³tymi i purpurowymi cźtkami i pr±ækami, brzeg p³atków fryzowany; szypu³ki i szypu³y lepkie; zebrane w gźste, proste wiechy do 25 cm d³. O w o c e m s± cienkie, str±kokszta³tne torebki do 30 cm d³. W y s t .: rodk. Chiny. U p r .: mroz. ( - 29 °C). Z a s t .: gatunek najmniej dekoracyjny wród surmii, ale najbardziej wytrzyma³y na mrozy. P o c h .: Arboretum Kórnickie Instytutu Dendrologii PAN oko³o 1975.