Spis panoram   Mapa panoram   Wykaz ro¶lin   Spis znaków i skrótów
510  pan. 19; kwatera IIIE
017720
Celastrus orbiculatus 'Diana' {nn}
D³awisz okrag³olistny 'Diana' syn.: d³awirol, kat drzew
Bardzo bujne p n ± c z e do oko³o 12 m wysokoci lub wyæsze, klon +, owija siź pźdami. L i c i e sezonowe, 5-12 cm d³. szerokoeliptyczne, jesieni± intensywnie æó³te. K w i a t y w V/VI, w k±tach lici, na pźdach tegorocznych; zebrane w wiechowate kwiatostany. O w o c e we X/XI, 6-10 mm red., kuliste, æó³te; szczególnie liczne, gdy w pobliæu znajduje siź zapylaj±cy klon >. Nasiona bia³e, otoczone jaskrawoczerwonymi osnówkami. U p r .: b. mroz. (> - 29 °C); nie ma specjalnych wymagań, ronie dobrze na stanowiskach s³onecznych i pó³cienistych oraz na kaædej rednio wilgotnej glebie. Nie powinien byę sadzony w pobliæu krzewów, ma³ych drzew i rolin iglastych, gdyæ moæe je zag³uszyę. Pn±cze ozdobne szczególnie jesieni± z lici i owoców, które utrzymuj± siź aæ do wiosny. P o c h .: „Clematis” Szkó³ka Pojemnikowa Sz. Marczyński, W. Piotrowski, Pruszków ofiarowa³ Sz. Marczyński 1999, 2000.