Spis panoram   Mapa panoram   Wykaz ro¶lin   Spis znaków i skrótów
521 pan. 20; kwatera IIIB
Hydrangea macrophylla ssp. macrophylla 'Zaunkönig' {F. Meier 1979}
Hortensja ogrodowa 'Zaunkönig', syn.: Hortensja ogrodowa odm. Mysikrólik
Ma³y, gźsty k r z e w 1-1,5 m wysokoci, o l i c i a c h ciemnozielonych, b³yszcz±cych. K w i a t o s t a n typu wianek, w VI-VII, oko³o 17 cm red., regularnie p³aski. K w i a t y sterylne bardzo duæe, 5 cm red. (!), regularnie u³oæone na obrzeæu, na d³ugich szypu³kach, z³oæone z czterech „p³atków”, lekko z±bkowane, intensywnie róæowoczerwone, z d³ugimi kontrastowo bia³ymi prźcikami, przekwitaj±c staj± siź pastelowe. U p r .: mrozoodporno¶ę niedostatecznie u nas poznana. prawdopodobnie dost. mroz. ( - 23 °C). £adna odmiana o kwiatach intensywnie wybarwionych i wzniesionych ponad li¶ęmi. P o c h .: Firma C. Esveld, Boskoop - 1999.