Spis panoram   Mapa panoram   Wykaz ro¶lin   Spis znaków i skrótów
fot.108
57 pan.:1a  2  16 ; kwatera IIIC, IVF, VIB;
004419
Pinus ponderosa Douglas ex C.Lawson 1836
syn.: Pinus apacheca Lemmon, P. benthamiana Hartw.1847, P. brachyptera Engelm. 1848, P. Latifolia Sarg.
1898, P. Mayriana Sudw. 1897, P. peninsularis Lemmon 1900, P. Sinclaireana Hook. et Arn. 1841
Sosna æó³ta
D r z e w o 20 - 25 m wysokoci, w ojczy¼nie 45 - 55 m (maks.70 m), o kszta³tnej, szerokostoækowej, lu¼nej koronie z ga³źziami u³oæonymi skonie, w regularnych okó³kach. P ź d y grube, mocne, bez nalotu, æó³tobr±zowe do pomarańczowych, zgniecione pachn± terpentyn±; p±czki d³ugie i d³ugo zaostrzone, w róænym stopniu oæywicowane. Wewnźtrzne warstwy kory i drewno æó³te. I g ³ y wielosezonowe, d³ugie, 12 - 25 cm × 1,5 mm, zebrane po 3, zwykle ciemnozielone, bez szarawego nalotu, odstaj± szeroko od pźdu przypominaj±c „kominiarskie szczotki; opadaj± w 3 roku. S z y s z k i 8 -15 × 3,55 cm, purpurowe, pó¼niej czerwonobr±zowe, opadaj±c pozostawiaj± na pździe wieniec sterylnych (nasadowych) ³usek (!). W y s t : zach. Ameryka P³n. U p r .: b. mroz. (> - 29 °C) i wytrzyma³a na suszź; w czasie surowych zim mog± przemarzaę ig³y i m³ode pźdy. Wymagania glebowe przeciźtne, ale preferuje gleby gliniasto-piaszczyste;. W uprawie od 1826 r, w Polsce od 1833 r. Z a s t .: piźkna sosna o bardzo kszta³tnej, oryginalnej koronie. Dobra do ogrodów przydomowych, parków i zieleńców miejskich w Polsce Zach. P o c h .: Szkó³ka Rolin Ozdobnych J. i Z. Byczkowscy, Glinka ok. 1975 r.- (pomiar w 2000 r. kwatera VIB 8/90); OBUWr. Wroc³aw - 1998, 1992.