Spis panoram   Mapa panoram   Wykaz ro¶lin   Spis znaków i skrótów
fot.122
571  pan.21b; kwatera: IA, IIIC;
003625
Aristolochia macrophylla Lam. 1754
syn.: Aristolochia durior sec. Rehder 1921 non Hill 1773, Aristolochia Sipho L'Hér. 1784, Isotrema durius
(Hill.) H.Huber, Isotrema macrophylla (Lam.) C.F.Reed, Isotrema sipho (L'Hér.) Raf.
Kokornak wielkolistny
Krzew w uprawie pnie siź do 5-6 m wysokoci, w ojczy¼nie do 9-15 m, ronie szybko. P ź d y ciemnozielone, nagie, owijaj± siź wokó³ podpór. K o r o w i n a i korzenie pachn± aromatycznie. L i c i e sezonowe, 7-30(50) × 7-30(45) cm, sercowate, z wierzchu ciemnozielone, od spodu janiejsze, w m³odoci pokryte delikatnymi w³oskami, pó¼niej nagie; jesieni± ³adnie æó³te. K w i a t y w V/VI, z ma³ym listkowym przykwiatkiem, fajkowate, oko³o 3 cm d³., z 35-klapowym, szeroko odstaj±cym, br±zowofioletowym ko³nierzykiem 1,5-2 cm red., na zewn±trz æó³tawozielone z fioletowym odcieniem; ukryte pod li¶ęmi zwisaj± po 1 - 2 w k±tach lici, na szypu³kach 3-5 cm d³. O w o c e we IX, zawi±zuj± siź rzadko, s± to wyd³uæone torebki 6-10 cm d³. i 3 cm red., wisz± na rolinie, podobne do ma³ych ogórków. W y s t .: wsch. tereny USA. U p r .: w zaleænoci od pochodzenia od dost. mroz. ( - 23 °C) do zad. mroz. ( - 26 °C). Lubi gleby wieæe, æyzne, wilgotne, stanowiska cieniste lub pó³cieniste, odporny na warunki miejskie Wymaga silnych podpór. Z a s t .: jedno z atrakcyjniejszych pn±czy na stanowiska zacienione, cenne do podsadzania pni starych drzew oraz jako ciel±ca siź po ziemi rolina okrywowa. W a r t o  w i e d z i e ę : kwiaty s± pu³apkami dla owadów, które je zapylaj±, jednak po pewnym czasie s± z nich uwalniane. P o c h .: OBUWr Wroc³aw 1989; ZFiA Bolestraszyce ofiarowa³ J. Piórecki 1996.