Spis panoram   Mapa panoram   Wykaz ro¶lin   Spis znaków i skrótów
fot.76 88
587 pan. 22; kwatera: IIA, IIC, IIIB, IIID;
007711
Rhododendron russatum Balf.f. et Forrest 1919
Subg. Rhododendron, Sect. Rhododendron, Subsect. Lapponica
syn.: Rhododendron cantabile Balf.f. ex Hutch. 1922, Rhododendron lucidum G.H.Ward 1932 non Franch 1895
i non Nutt.1853, Rhododendron osmerum Balf.f. et Forrest 1930 (b³źdnie)
Róæanecznik czerwieniej±cy
K r z e w 0,5 - 1 m wysokoci, w ojczy¼nie do 1,5 m, zwarty i wyprostowany. P ź d y czerwonobr±zowe i gźsto pokryte tarczkami. L i c i e wielosezonowe 1,5 - 4 × 0,5 - 1,5 cm pod³ugowate do szerokoeliptycznych, na wierzcho³ku zaokr±glone, u podstawy klinowate, obustronnie pokryte czerwonobr±zowymi tarczkami; ogonek liciowy + 8 mm d³. z tarczkami. K w i a t y w V, 1 - 2 cm d³., szerokolejkowate, o zmiennej barwie, od g³źboko niebieskopurpurowej przez purpurow± do róæowej, wewn±trz i na zewn±trz czźsto z miźkkimi w³oskami i z tarczkami; rurka kwiatowa wewn±trz z w³oskami, bez tarczek; 10 prźcików u podstawy z miźkkimi w³oskami; zebrane po 4 - 6 na końcach pźdów. W y s t .: Chiny - Yunnan, Sichuan na wysokoci 3400 - 4300 m. U p r .: mroz. ( - 29 °C). P o c h .: szkó³ka w Litomylu - 1996; Rhododendronpark Bremen ofiarowa³ A. Duæy - 1989.